Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy založené uzavřením objednávky mezi společností KAPITOL, a.s., se sídlem Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1604, IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955 (dále jen „Prodávající“), e-mail: info@kapitol.cz, internetové stránky: www.kapitol.cz, a zákazníkem (dále jen „Kupující“), který si objednává a kupuje zboží, mince z cenných kovů z nabídky Prodávajícího.

 1. Objednávka zboží
  1. Objednávka zboží je uzavřena závazným online sjednáním prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na adrese www.kapitolgold.cz, včetně stanovení druhu a počtu objednávaného zboží. Pro uzavření objednávky je nutný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího jsou kupní smlouvou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dle § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”).
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího
  1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku Kupujícího a odeslat objednané zboží na adresu zadanou Kupujícím v této objednávce. Prodávající odešle objednané zboží po zaplacení finální ceny zboží na základě faktury vystavené a odeslané Kupujícímu. Pokud by došlo na straně Kupujícího ke změně adresy pro zaslání zboží, je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího o této skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti Kupujícího bude opětovné zaslání zboží Kupujícímu provedeno po úhradě poštovného, balného a pojištění Kupujícím dle pokynů Prodávajícího. V den odeslání zboží zašle Prodávající Kupujícímu oznámení o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z jakéhokoliv důvodu, zejména pokud je u objednávky zadána chybná doručovací adresa, výše objednávky je zjevně pochybná nebo pokud je požadované zboží již nedostupné a technickou chybou bylo na stránkách internetového obchodu vedeno jako dostupné. Prodávající odmítne vyřízení objednávky v případě technické chyby, v jejímž důsledku došlo ke zveřejnění chybné ceny. O odmítnutí objednávky bude Kupující informován Prodávajícím prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.
 3. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Kupující je povinen při zadávání objednávky uvést pravdivé, úplné a správné údaje.
  2. Kupující je povinen zaplatit za zboží stanovenou kupní cenu a po zaplacení se zavazuje zboží odebrat.
 4. Cena zboží a platba
  1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě Prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platební údaje jsou Kupujícímu odeslány e-mailem spolu s potvrzením objednávky. Variabilním symbolem pro platbu je číslo objednávky Kupujícího.
  2. Kupující je povinen uhradit cenu zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na základě jemu vystavené a zaslané faktury a dle platebních údajů na této faktuře.
 5. Dodání zboží
  1. Zboží je odesíláno na adresu pro zasílání zadanou Kupujícím při objednávce. Zásilka je pojištěná. Maximální hodnota zboží v jedné zásilce nesmí přesáhnout limit 2.000.000 Kč. V případě objednávky přesahující tento limit bude zboží rozděleno do více zásilek.
  2. Zboží je Kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravce Česká pošta, s. p. a náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně zboží.
  3. Po kontrole neporušenosti zásilky a jejím převzetí je zásilka považována za doručenou. Po převzetí již Kupujícímu nenáleží žádné právní ani finanční náhrady vzniklé nedbalostí při převzetí zboží. V případě, že bude zásilka doručena s porušeným obalem, je možné odmítnout převzetí zásilky. V tomto případě obratem vyrozumí Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.
  4. Vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 6. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ, a to s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 OZ.
  2. Kupující je povinen provést odstoupení od smlouvy písemně na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@kapitolgold.cz a je povinen v takovém případě nejpozději do 14 dnů od odstoupení doručit na adresu Prodávajícího zboží v původním a nepoškozeném stavu, včetně originálního obalu a příslušenství. Náklady spojené s vrácením zboží v takovém případě nese Kupující a Prodávající je Kupujícímu nahradí ve výši nejlevnější možné dopravy při vrácení kupní ceny.
  3. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 14 dnů od jeho doručení Prodávajícímu.
  4. V případě poškození vráceného zboží nebo nedodání jeho originálního obalu či všeho původního příslušenství je Kupující povinen nahradit vzniklou škodu Prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst tento svůj nárok vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7.  Reklamace
  1. Kupující podá reklamaci písemně na doručovací adresu Prodávajícího nebo telefonicky nebo e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího s původním číslem objednávky a popisem zjištěných závad. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a vyrozumí Kupujícího na jeho e-mailovou adresu, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího.
 8. Výkup
  1. Prodávající dle vlastního uvážení umožňuje (avšak negarantuje) výkup všech jím prodaných mincí z cenných kovů. Kupující je povinen se v záležitosti výkupu nejprve písemně zkontaktovat s Prodávajícím na adrese: info@kapitolgold.cz. Výkupní cenu Prodávající stanoví až při doručení vykupovaného zboží na adresu Prodávajícího a po fyzické kontrole pravosti, ryzosti zboží, celkového nepoškození zboží včetně certifikátu. V případě doručení poškozeného zboží má Prodávající právo stanovit cenu nižší nebo výkup odmítnout a zboží vrátit na vlastní náklady Kupujícího na adresu uvedenou v žádosti o výkup do vlastních rukou. 
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající zpracovává osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa) zadané Kupujícím do objednávky na základě plnění smlouvy a za účelem vyřízení objednávky a doručení zboží. V případě zprostředkování prodeje zboží obchodních partnerů tyto osobní údaje zpracováváme. Detaily ohledně zpracování osobních údajů a možnosti uplatnění subjektivních práv jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího: https://kapitolgold.cz/GDPR
  2. Prodávající zasílá kupujícím, kteří jsou zákazníky, e-mailový newsletter obsahující obchodní sdělení v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce může vždy odběr newsletteru zrušit buď přímo v e-mailu nebo se může obrátit prostřednictvím e-mailu na Prodávajícího na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů  dpo@kapitol.cz.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Prodávající kromě nabídky vlastního zboží na internetovém obchodu také zprostředkovává prodej zboží svých obchodních partnerů. Na toto je Kupující vždy výslovně upozorněn a objednávky a následné právní vztahy se řídí obchodními podmínkami partnerů, kteří jsou v takových případech v pozici prodávajícího.
  2. Pokud tyto Obchodní podmínky neobsahují výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami, Kupujícím a Prodávajícím, platným právním řádem České republiky, zejména OZ.
  3. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
  4. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2020
 11. Kontaktní údaje

E-mail: info@kapitolgold.cz

Telefon: klientská linka 910 902 737 (v prac. dny 08:00 – 16:00)